باحال ترین جوک های خنده دار جدید گلچین جدید ترین جوک های خنده دار باحال خفن http://hotjokes.mihanblog.com 2017-03-23T03:05:06+01:00 text/html 2016-11-23T08:24:34+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید باحال ترین کل کل های جدید دختر پسرا http://hotjokes.mihanblog.com/post/116 <p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1"><b>⌘<font color="#ff0000"> 30 تیکه از باحال ترین و داغ ترین کل کل های دختر پسرا &nbsp;</font>⌘</b></font></p><div><font size="1"><br></font></div><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">سربازی راهی برای آدم کردن پسراســـــــــت&nbsp;<img src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2Q8RIVQ.GIF" alt="" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2Q8RIVQ.GIF" style="border: 0px; cursor: default;"></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">&nbsp;</font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">اما دخترا از هیچ راهی آدم نمیشــــــــن&nbsp;!!!</font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">پسرا دست جیغ هوراااااااااااااااااااااااااااااا&nbsp;</font><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D9%81%D9%86" target="" title="جوک های خفن جدید" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/F3SU4O.GIF" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/F3SU4O.GIF" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/116" style="border: 0px; cursor: default;">&nbsp;</a></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">اخه دخترا فرشته ان و فرشته ها هیچ وقت آدم نمیشن !&nbsp;<img src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2ANWW4.GIF" alt="" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2ANWW4.GIF" style="border: 0px; cursor: default;"></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">دخترا دست جیغ هورااااااااااااااااااااا&nbsp;<a data-mce-href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/115" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/83" title="جوک دخترا، کل کل دخترا پسرا، جوک پسرا" target="_blank"><img title="جوک دخترا" src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/167429V.GIF" alt="جوک کل کل دخترا و پسرا" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/167429V.GIF" style="border: 0px; cursor: default;"></a></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">اما مقام آدم از فرشته بالاتره&nbsp;</font><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" target="" title="جوک های بی تربیتی باحال جدید" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/122OSW6.GIF" width="50" height="50" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/122OSW6.GIF" style="border: 0px; cursor: default;"></a></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">پسرا موج مکزیکی&nbsp;..............&nbsp;</font><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7" target="" title="جوک پسرا" style="font-family: tahoma;"><img title="جوک های خفن دخترا و پسرا" src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/20959MR.GIF" alt="http://hotjokes.mihanblog.com/ " width="50" height="50" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/20959MR.GIF" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/" style="border: 0px; cursor: default;"></a></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">و اما آدم اشتباه میکنه مجازات میشه. فرشته ها پاکن ، ماهن ، گلن....&nbsp;<a data-mce-href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/92" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/92" title="جوک دخترا" target="_blank"><img title="جوک های خنده دار دخترا و پسرا" src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2LJ6NNA.GIF" alt="http://hotjokes.mihanblog.com/ جوک های جدید" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2LJ6NNA.GIF" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/114" style="border: 0px; cursor: default;"></a></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">دخترا حالا موج مکزیکی رو برین نوبت شماست&nbsp;.....................&nbsp;<img src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/DD.GIF" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/DD.GIF" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/114" style="border: 0px; cursor: default;"></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">⌘&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; color: rgb(255, 0, 0);">کل کل های باحال و خنده دار جدید دختر پسرا</span><span style="font-size: x-small;">&nbsp;⌘</span></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">دختره داش میرف مسافرت...</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">اومدن از زیرقرآن ردش کنن</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">هرکاری کردن کلیپس اش گیر می کرد</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">هیچی دیگه بردن اش دروازه قرآن</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"></p><div><br></div> text/html 2016-09-17T18:01:41+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید جوک های خوشمزه http://hotjokes.mihanblog.com/post/112 <div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font size="1">یارو بالای درخت چنار نشسته بود،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">یکی ازش میپرسه بالای درخت چنار چیکار میکنی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">میگه دارم توت میخورم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">یارو میگه الاغ، این درخت چناره، توت نداره که</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">میگه &nbsp;توت تو جیبمه،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">الاغم خودتی.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"></font></div></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><div><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div><font size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div></div></div></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma;"><font size="1"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/JfvlhVlg1y/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF.jpg" alt="جوک های خوشمزه باحال + عکس های خفن خوشمزه" data-mce-src="http://cdn.persiangig.com/preview/JfvlhVlg1y/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF.jpg" width="473" height="391" title="http://hotjokes.mihanblog.com" data-mce-style="vertical-align: baseline; margin: 0px;" data-mce-selected="1" style="border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; vertical-align: baseline; margin: 0px;"></font></strong></div><div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><div><div><div><font size="1">زندگی مثل نقاشیه،&nbsp;</font></div><div><font size="1">منتها زندگی اروپایی ها و آمریکایی ها رو داوینچی کشیده</font></div><div><font size="1">&nbsp;زندگی ما رو عاطفه غلامی ۶ ساله از کهگیلویه و بویراحمد.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"></font></div></div><div><font size="1"><br></font></div></div></div><div style="text-align: center;"><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/7JF9hTCkRy/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" alt="جوک ایرانی"></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div><font size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><div><br></div><div>یارو تو کنسرت معین از دور با دستش سوراخ نشون میداد…</div><div>حراست اومده بهش گیر داده داداش این چیه هی نشون میدی؟؟</div><div>میگه داداش فدات شم صدای منو نمیشنوه بهش بگو یه حلقه طلایی بخونه …<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif" style="font-size: 11px;"></div></font><font size="1"><div><br></div><div><br></div></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-01-30T18:09:31+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید جوک های باحال سری 79 http://hotjokes.mihanblog.com/post/111 <div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">پسرک توی تاکسی یک شکلات درآورد و خورد&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">و بعد یکی دیگه و پشت بندش یکی دیگه</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">مردی که کنارش نشسته بود گفت : این همه شکلات برا دندونات مضره</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">پسرک جواب داد : بابابزرگم ۱۳۵سال عمر کرد،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;مرد گفت : با خوردن شکلات ؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">گفت : نه بابابزرگم فقط سرش تو کار خودش بود!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div></div><div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">بابابزرگم مامان بزرگمو باحرفهای عاشقانه صدامیکرد.......</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ازش پزسیدم دلیل این همه عشق چیه؟؟؟؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">بهم گفت: یه چندسالی میشه اسمشو فراموش کردم</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">بفهمه جرررررررررررررررررررررررم میده</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">توی کشورهای دیگه ماشینها تو سال پنجم از رده خارج محسوب میشن&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">.</font></div></div> text/html 2015-07-13T02:45:18+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید عکس های طنز خیلی خفن http://hotjokes.mihanblog.com/post/104 <p align="center"> خنده&nbsp;برهر درد بی درمان دواست </p><div align="center">از ته دل گـــربُوَد لطف خــداست</div><div align="center"><br></div><div align="center"><strong>عکس های خنده دار جالب و کمیاب</strong></div><p align="center"><img width="506" height="488" title="http://malistanmalistan.blogfa.com/tag/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1" class="decoded" alt="عكس" src="http://s5.picofile.com/file/8148661642/%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_2.jpg"></p><p align="center">در هرصورت ما اُسكلیم فكر كنم |:</p><p align="center"><br></p> text/html 2015-06-26T03:38:46+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید داغ ترین جوک های برگزیده http://hotjokes.mihanblog.com/post/98 <div align="center"><font size="2"><br>پیر منم :)</font><br><font size="2">جوان منم :)</font><br><font size="2">تیر منم :)</font><br><font size="2">کمان منم :)</font><br><font size="2">من نه منم نه من منم :|</font><br><font size="2">منمو ننم ننمو منم :|</font><br><font size="2">من چه منم چمن منم :|</font><br><font size="2">چه من منم چمن ننم :|</font><br><font size="2">چمن منم منم ننم :|</font><br><font size="2">.</font><br><font size="2">.</font><br><font size="2">.</font><br><font size="2">شاعر پس از مصرف شیشه.... بچه ها فرار کنین<img src="http://www.blogfa.com/images/smileys/03.gif" alt="http://facebookpics.blogfa.com/ جوک های خنده دار جدید خفن فیس بوکی باحال" data-mce-src="../images/smileys/03.gif"></font></div> text/html 2015-06-25T12:31:10+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید شیرین ترین طنازی های ایرونی جماعت http://hotjokes.mihanblog.com/post/96 <div align="center"><div align="right">برترین ها: نوشته های طنزِ حاصل ذهن خلاق هموطنان ایرانی از ابتدای پیدایش اس.ام.اس و ایمیل تا امروزه در شبکه‌های اجتماعی حضور همیشگی و پررنگی داشته و دارند. سعی داریم در این سری مطالب گزیده ای از این نوشته ها را در قالب تایپوگرافی در اختیار شما قرار دهیم که امیدواریم مورد استقبال شما عزیزان قرار گیرد. لطفا مثل همیشه ما را با نظراتتان یاری کنید.<br></div><br><br><br><img alt="http://s6.picofile.com/file/8195762476/%D8%AC%D9%88%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8195762476/%D8%AC%D9%88%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" height="485" width="485"><br><br><br></div> text/html 2015-06-24T06:31:54+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید خوشمزه ترین عکس های خنده دار باحال http://hotjokes.mihanblog.com/post/94 <p style="text-align: center;">گربه ی بی ادب!!<br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/96" target="" title="جوک های خفن و طنزهای شیرین ایرانی"><img alt="http://s3.picofile.com/file/8195762668/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AE%D9%81%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84.jpg" src="http://s3.picofile.com/file/8195762668/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AE%D9%81%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84.jpg"></a> </p><br> text/html 2015-05-09T02:03:19+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید باحال ترین جوک های ضد دختر جدید http://hotjokes.mihanblog.com/post/114 <p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1"><br></font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font color="#ff0000" size="1"><b>جوک های ضد دختر جدید و خفن</b></font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">&nbsp;</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1"><span style="text-align: start;">مورد داشتیم دختره رفته یخ بخره</span><br style="text-align: start;"><span style="text-align: start;">ب یخ فروش گفته: عاااغاع؟؟؟ یخ هاش تازَه ــست؟ مالِ امروزه؟</span></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><font size="1"><br style="text-align: start;"></font></p><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">::: ::: :::</font></div><p></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">✿&nbsp;</font><span style="font-size: x-small;">✿</span><span style="font-size: x-small;">&nbsp;✿&nbsp;&nbsp;باحال ترین جوک های جدید ضد دختر&nbsp;</span><font size="1">✿&nbsp;</font><span style="font-size: x-small;">✿</span><span style="font-size: x-small;">&nbsp;✿</span></p><div><span style="font-family: Tahoma; text-align: center;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma"><span style="text-align: start;">::: ::: :::&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1" face="Tahoma"><span style="text-align: start;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small; font-family: Tahoma;">&nbsp;مورد داشتیم دختره رفته سوپر مارکت گفته بیسکویت داریین؟؟&nbsp;</span></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1"><br style="text-align: start;"><span style="text-align: start;">مغازه دار گفته : مادر خوبه&nbsp;</span><br style="text-align: start;"><br style="text-align: start;"><span style="text-align: start;">گفته : مرسی ...سلام میرسونه</span></font><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%B3+%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B1" target="" title="اس ام اس خنده دار" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></a></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">::: &nbsp; ::: &nbsp;:::</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">✿&nbsp;</font><span style="font-size: x-small;">✿</span><span style="font-size: x-small;">&nbsp;✿</span><span style="font-size: x-small;">&nbsp; باحال ترین جوک های جدید ضد دختر&nbsp;</span><font size="1">✿&nbsp;</font><span style="font-size: x-small;">✿</span><span style="font-size: x-small;">&nbsp;✿</span></p><div style="text-align: center;"><font size="1">::: ::: :::</font></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">مصاحبه یه زن نمونه:</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">شما موفقیت تونو مدیون کی هستید؟</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">&nbsp;همشو مدیون خانواده شوهرم هستم.....</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">تمام تلاشمو کردم تا چششون درآد<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/30.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/30.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1"><br></font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">&nbsp;</font><font size="1">✿&nbsp;</font><span style="font-size: x-small;">✿</span><span style="font-size: x-small;">&nbsp;✿</span><font size="1">&nbsp;باحال ترین جوک های جدید ضد دختر&nbsp;</font><font size="1">✿&nbsp;</font><span style="font-size: x-small;">✿</span><span style="font-size: x-small;">&nbsp;✿</span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">&nbsp;</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">یه خانم برای اولین بار داخل اتوبان رانندگی میکنه...</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">شوهرش بهش زنگ میزنه : عزیزم خیلی مواظب باش همین الان رادیو اعلام کرد که یه نفر تو اتوبان بر خلاف مسیر داره رانندگی میکنه .</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">&nbsp;خانم جواب داد : یه نفر؟</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">این احمقا هزار نفرن<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/06.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/06.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">&nbsp;</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">✿&nbsp;</font><span style="font-size: x-small;">✿</span><span style="font-size: x-small;">&nbsp;✿</span><font size="1">&nbsp; باحال ترین&nbsp;<a data-mce-href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D9%81%D9%86" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D9%81%D9%86" title="جوک های خفن" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">جوک های خفن</span></a>&nbsp;جدید ضد دختر&nbsp;</font><font size="1">✿&nbsp;</font><span style="font-size: x-small;">✿</span><span style="font-size: x-small;">&nbsp;✿</span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">&nbsp;</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">مکالمه بین زن ومرد :</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">مرد : ماشاءالله عزیزم خونه تمیز و مرتبه:<br>انشاءالله تلگرام قطع شده؟:</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">&nbsp;زن : نه عزیزم زبونتو گاز بگیر،:</font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">شارژر گوشی رو گم کردم ،<br>مجبور شدم خونه رو تمیز کردم تا پیداش کنم!<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/03.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/03.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p> text/html 2015-03-18T12:30:05+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید جوک های باحال ایرانی http://hotjokes.mihanblog.com/post/92 <p style="text-align: center;"><br><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84+%D9%81%DB%8C%D8%B3+%D8%A8%D9%88%DA%A9%DB%8C" target="" title="استاتوس های باحال و عکس های خفن فیس بوکی"><img src="http://s4.picofile.com/file/8177884092/facebookpics_blogfa_com_funny_pictures.gif" alt="جوک و عکس های خفن ایرانی+عکس دختران باحال" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">بزرگترین بُردی که تو زندگی کردم این بود که:</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">.</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">.</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">.</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">.</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">.</p> text/html 2015-02-22T14:09:50+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید جدید ترین عکس های متحرک خنده دار http://hotjokes.mihanblog.com/post/91 <div align="center">یک شوخی خیلی معمولی با خانم &nbsp;وقتی خوابه</div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8162945626/%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1.gif"></div><div align="center"><br></div><div align="center">گیف های خنده دار جدید</div><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/83" target="" title="عکس های خنده دار و جوک های باحال"><div align="center"></div><div align="center"></div></a><div align="center"><br><br><font color="#009900"><b>برای دیدن جدید ترین عکس های متحرک خنده دار به ادامه مطلب بروید</b></font><br><br>لطفا تا لود شدن کامل عکس ها صبور باشید<br><br> <div align="right"><b>&nbsp; <a rel="nofollow" title="عکس های متحرک خنده دار جدید باحال+انیمشن های خنده دار" href="http://facebookpics.blogfa.com/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1" target="_blank"><b>ادامه مطلب</b><font style="FONT-SIZE: 8pt"> </font></a></b></div><br></div> text/html 2015-02-21T08:24:41+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید فقط مردها و +18 های باجنبه این عکس ها رو بیبیند http://hotjokes.mihanblog.com/post/90 <div align="center"><br>لطفا اگه تحمل دیدن اینجور تصاویر رو ندارید ادامه مطلب رو نگاه نکنید عکس هایی اونجوری است! <sub><img class="decoded" src="http://s4.picofile.com/file/8172391468/photo_top_blogfa_com.png" alt="http://s4.picofile.com/file/8172391468/photo_top_blogfa_com.png"></sub></div> text/html 2015-02-02T07:27:34+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید سری جدید از جک های خفن http://hotjokes.mihanblog.com/post/87 <p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>جوک های خفن جدید</strong></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8167960868/jokes_22.jpg" alt="جوک های خفن جدید" data-mce-src="http://s5.picofile.com/file/8167960868/jokes_22.jpg" height="471" width="464"></p><p style="text-align: center;">جوک های خنده دار باحال</p><p style="text-align: center;"><a target="_blank" title="عکس نوشته ها و جوک های خنده دار جدید" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/83" data-mce-href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/83"><img title="عکس خنده دار , عکس فیسبوکی , عکس , عکس خفن" src="http://s4.picofile.com/file/8167934026/jokes_9.jpg" alt="طنازی‌ های بهترین و بهترین و باحال ترین طنازی های ایرونی جماعت و جوک های خفن ایرانی جدید! (13)" data-mce-src="http://s4.picofile.com/file/8167934026/jokes_9.jpg"></a></p>بهترین جوک های خفن جدید